අප අමතන්න

Juancheng එලයිට් කර්මාන්ත හා වෙළෙඳ සමාගම, සීමාසහිත

ලිපිනය

නැගෙනහිර Renming පාර .66,

Juancheng, Heze, චීනයේදී,

චීනය 274600

අමතන්න

contact: Mr Jack Guo

TEL:0086 530 2997566

FAX:0086 530 2997699

MOB/WECHAT:0086 18853058586

WhatsApp: 0086 18853058586

SKYPE: ca-tcca-sdic

Email: 18853058586@163.com

අමතන්න

contact: Mr John Guo

TEL:0086 530 2997566

FAX:0086 530 2997699

MOB/WECHAT:0086 15898699599

WHATSAPP:0086 15898699599

SKYPE: 15898699599

Email: sales@tccasdic.com

අමතන්න

contact: Miss Lily Wei

TEL:0086 530 2997566

FAX:0086 530 2997699

MOB/WECHAT:0086 17615625922

WHATSAPP:0086 17615625922

SKYPE: 17615625922

Email: 17615625922@163.com

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?


WhatsApp Online Chat !